EN

a

AKTUALNOŚCI

Składka zdrowotna

21 kwietnia 2022

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” znajduje się informacja dotycząca składki zdrowotnej. Zgodnie z nią ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskujący przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5 (spółka cywilna, 1-osobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka komandytowa oraz spółka partnerska) ustawy o świadczeniu opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (dalej jako: u.ś.o.z), może odprowadzać tylko jedną składkę zdrowotną. W informacji tej nie została wskazana podstawa prawna.

Naszym zdaniem, taka informacja jest nieprawidłowa.

Artykuł 82 ust. 4 u.ś.o.z jest kategoryczny w tej kwestii – „Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.” Na chwilę obecną brak jest artykułów, komentarzy czy interpretacji, które podważałyby literalną wykładnię tego przepisu.

Co więcej, w poradniku wydanym przez ZUS w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu wprost wskazane jest, że osoba będąca wspólnikiem w dwóch spółkach komandytowych oraz w dwóch jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zapłaci cztery składki: Oznacza to, że opłaca składkę w poczwórnej wysokości od podstawy wyliczonej jako: 4 x 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale.” (str. 18, przykład 23).

Podsumowując, naszym zdaniem nie należy uznawać stanowiska ZUS-u zaprezentowanego w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” za wiążącą interpretację przepisów prawa. Zalecamy trzymać się zasady płacenia składek zdrowotnych oddzielnie od każdej z posiadanych spółek, zgodnie z literalną wykładnią przepisu art. 82 ust 4 u.ś.o.z.

Jednakże, rekomendujemy także stałe monitorowanie tematu. W sytuacji pogłębiającego się chaosu prawnego i nierzadkich sytuacji, gdy wysocy urzędnicy państwowi przedstawiają wykładnię oderwaną od litery prawa, może pojawić się i utrwalić korzystna dla podatników linia interpretacyjna także w tej sprawie.