EN

a

Prawo konkurencji

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji. Nawet mała firma może zawrzeć umowę naruszającą przepisy prawa antymonopolowego w szczególności, gdy działa w niszy rynkowej. Każda firma musi pilnować, czy konkurenci grają fair i czy sama nie naraża się na zarzut działalności bezprawnej. Prawnik, który nie rozumie biznesu, jest w tych sprawach bezradny. My rozumiemy biznes.
>

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa konkurencji. Świadczymy pomoc prawną związaną z tą tematyką między innymi w następujących sprawach:

 • prowadzenie sporów sądowych w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
 • opiniowanie działań firm pod kątem zgodności z normami polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji (w tym rozwiązań specyficznych dla określonych branż np. Automotive Block Exemption Regulation
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych
 • przygotowywanie umów, w szczególności dystrybucyjnych, uwzględniających zagadnienia wyłączności i inne kwestie regulowane przepisami antymonopolowymi
 • opiniowanie działalności organizacji branżowych i innych związków przedsiębiorców pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji.

Z ważniejszych doświadczeń
naszego zespołu warto wymienić:

 • przeprowadzenie z sukcesem sporu sądowego dotyczącego czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o innym przedsiębiorcy
 • opracowanie opinii prawnej – kompleksowej analizy regulacji wewnętrznych jednej z większych polskich organizacji branżowych, celem wskazania niezbędnych zmian mających na celu uniknięcie zarzutów o ograniczanie konkurencji
 • opracowanie umowy dealerskiej dla polskiej filii międzynarodowego koncernu

  Zobacz także informację o doświadczeniach kancelarii w kwestiach ochrony konsumentów.

  PRAKTYKA >

  PRAWO SPÓŁEK

   

  Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

  PRAWO MEDIALNE

   

  Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

  PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

   

  Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

  PRAWO KONKURENCJI

   

  W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

  PRAWO KONSUMENCKIE

   

  W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

  PRAWO UMÓW

   

  Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

  PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

   

  Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

  PRAWO INTERNETU

   

  Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

   

  Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

  PRAWO PRACY

   

  Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   

  Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

  POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

   

  Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

  PODATKI

   

  Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

  KONTAKT >

  KANCELARIA
  PORĘBSKI I WSPÓLNICY

  UL. CIASNA 6
  00-232 WARSZAWA

  tel. +48 22 211 65 80

  email: biuro@kancelariaporebski.pl