EN

a

Prawo zamówień
publicznych

Nasza kancelaria współpracuje zarówno z przedsiębiorcami ubiegającymi się o zamówienia publiczne, jak i z zamawiającymi – podmiotami z sektora publicznego. Suma zdobytych w ten sposób doświadczeń pozwala nam lepiej rozumieć działanie w praktyce Prawa zamówień publicznych i dostrzegać to, czego nie da się wyczytać z ustawy. Wiemy czego oczekują zamawiający i które zagadnienia z ich perspektywy wymagają szczególnych zabezpieczeń prawnych. Potrafimy też z dużym prawdopodobieństwem ocenić szansę powodzenia odwołania wnoszonego przez wykonawcę do KIO.
>
Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych, gdyż w szczególności:
  • kompleksowo przygotowujemy i obsługujemy prawnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • opiniujemy SIWZ i inne dokumenty przetargowe pod kątem ich zgodności z prawem
  • projektujemy dla zamawiających umowy w sposób gwarantujący im kontrolę nad przebiegiem realizacji zamówienia i skuteczne egzekwowanie zobowiązań wykonawców
  • opiniujemy przestrzegania procedur udzielania zamówień publicznych
  • reprezentujemy strony w postępowaniach odwoławczych
  • doradzamy w sprawach związanych z rozwiązywaniem problemów powstających w trakcie realizacji zamówień publicznych (zamówienia dodatkowe, uzupełniające, zmiana umów itp.)
  • prowadzimy obsługę prawną egzekucji zobowiązań stron umowy o zamówienie publiczne (zwłaszcza gwarancyjnych)
Z ważniejszych doświadczeń naszego zespołu w dziedzinie zamówień publicznych warto wymienić:
  • Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej dla zamówienia przewyższającego tzw. progi unijne dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
  • Reprezentowanie renomowanej międzynarodowej firmy medycznej w szeregu postępowań przed KIO
  • Wieloletnią obsługę prawną spraw z zakresu zamówień publicznych wynikających z działalności spółki – projektanta i wykonawcy inwestycji komunalnych

PRAKTYKA >

PRAWO SPÓŁEK

 

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

PRAWO MEDIALNE

 

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

PRAWO KONKURENCJI

 

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KONSUMENCKIE

 

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

PRAWO UMÓW

 

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO INTERNETU

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO PRACY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PODATKI

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

KONTAKT >

KANCELARIA
PORĘBSKI I WSPÓLNICY

UL. CIASNA 6
00-232 WARSZAWA

tel. +48 22 211 65 80

email: biuro@kancelariaporebski.pl