EN

a

Prawo pracy

Prawo pracy stosuje każda firma, lecz nie każda zdaje sobie sprawę z ryzyk wynikających z lekceważenia tej pozornie banalnej tematyki. Problematyczne nie jest jednak rozwiązywanie umów o pracę, lecz zapewnienie przedsiębiorcy bezpieczeństwa w takich sferach jak prawa autorskie i prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, tajemnica przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji, zapisane w sposób możliwy do wyegzekwowania. Rekomendujemy naszym klientom, aby przy pierwszej okazji dokonali generalnego przeglądu spraw pracowniczych, a następnie uporządkowali je, zyskując bezpieczeństwo prawne na zapleczu swej działalności.
>
Świadczymy pomoc prawną w pełnym zakresie prawa pracy, a w szczególności:
  • tworzymy wzory umów o pracę, o zakazie konkurencji, o powierzeniu mienia i innych dokumentów potrzebnych pracodawcy, stosownie do jego specyfiki, uwzględniając kwestie związane z prawami autorskimi i pokrewnymi
  • przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania i inne dokumenty stanowiące wewnętrzne regulacje z zakresu stosunków pracowniczych, jak regulaminy premiowania, korzystania z mienia pracodawcy itp.
  • opiniujemy dokumenty związane z rozwiązywaniem umów o pracę
  • przygotowujemy i koordynujemy procesy zwolnień grupowych
  • prowadzimy negocjacje i spory ze związkami zawodowymi
  • reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych wynikających ze stosunków pracy

Wśród ważniejszych doświadczeń kancelarii warto wymienić:

  • Obsługa prawna procesu restrukturyzacji i uporządkowania spraw prawnych związanych z zatrudnieniem w firmie dystrybucyjnej
  • Opracowanie kompletu wzorów umów i regulaminów dla dużej firmy z branży internetowej, uwzględniających w szczególności zagadnienia prawno-autorskie oraz złożony system premiowania przedstawicieli handlowych
  • Audyty spraw pracowniczych w firmach świadczących usługi transportowe, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z czasem pracy i motywacyjnym systemem wynagradzania
  • Zakończony pełnym sukcesem spór sądowych z powództwa pracownika zajmującego kierownicze stanowisko, przeciwko byłemu pracodawcy, o zapłatę z szeregu tytułów kwoty przekraczającej dwieście tysięcy złotych

PRAKTYKA >

PRAWO SPÓŁEK

 

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

PRAWO MEDIALNE

 

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

PRAWO KONKURENCJI

 

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KONSUMENCKIE

 

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

PRAWO UMÓW

 

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO INTERNETU

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO PRACY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PODATKI

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

KONTAKT >

KANCELARIA
PORĘBSKI I WSPÓLNICY

UL. CIASNA 6
00-232 WARSZAWA

tel. +48 22 211 65 80

email: biuro@kancelariaporebski.pl