EN

a

PRAWO SPÓŁEK

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

>

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa spółek, w tym w szczególności odnośnie:

 • tworzenia umów spółek i statutów adekwatnych do składu wspólników/akcjonariuszy
 • tworzenia i negocjowania umów wspólników
 • przygotowywania struktur służących optymalizacji podatkowej dochodów z działalności operacyjnej
 • przekształcania, łączenia, dzielenia i likwidacji spółek kapitałowych, w szczególności w ramach procesów restrukturyzacji grup kapitałowych (konsolidacja, wyodrębnianie spółek sprzedażowych itp.)
 • tworzenia i modyfikowania wewnętrznych aktów normatywnych spółek, takich jak regulaminy zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
 • przygotowywania umów przenoszenia udziałów lub akcji
 • przygotowywania i opiniowania dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji nadzorczych nad spółkami zależnymi, w tym umów pomiędzy podmiotami powiązanymi, uwzględniających aspekty podatkowe tego rodzaju kontraktów.
 • przygotowywania opinii prawnych i prowadzenia sporów sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych za sposób sprawowania powierzonych im funkcji
 • przygotowywania spółek do wejścia na NewConnect
 • sporów między wspólnikami/akcjonariuszami oraz między członkami zarządów
 • przygotowywania spółek do pozyskania kapitału przez finansowanie społecznościowe (eqity crowdfunding)
Z ważniejszych doświadczeń naszego zespołu warto wymienić:
 • przygotowanie szeregu transakcji polegających na pokrywaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki poprzez wniesienie przedsiębiorstwa lub udziałów w innej spółce
 • przeprowadzenie procesu emisji obligacji zamiennych na akcje i zamiany obligacji na akcje
 • przygotowanie zmiany statutu spółki akcyjnej w sposób zabezpieczający mniejszościowego akcjonariusza przed utratą kontroli nad zarządem
 • przygotowanie spółki akcyjnej i nadzorowanie (w imieniu spółki) doradców w procesie debiutu na NewConnect
 • przygotowanie procesu fuzji typu „downstream merger” (przejęcie spółki matki przez spółkę córkę), wraz z analizą konsekwencji podatkowych
 • obsługę szeregu transakcji polegających na inwestycjach funduszy VC w spółki

Zapraszamy do zapoznania się z witryną internetową www.lex-ventures.pl poświęconą naszej specjalizacji w dziedzinie prawa spółek, umów inwestycyjnych oraz transakcji typu M&A (mergers and acquisitions).

PRAKTYKA >

PRAWO SPÓŁEK

 

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

PRAWO MEDIALNE

 

Media generują mnóstwo problemów prawnych, poczynając od regulacji administracyjno-prawnych, przez prawo własności intelektualnej, ochronę dóbr osobistych, prawo nowych technologii, a na usługach świadczonych drogą elektroniczną i przetwarzaniu danych osobowych kończąc. Jesteśmy biegli we wszystkich wymienionych zagadnieniach.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Ochrona praw autorskich i pokrewnych oraz znaków towarowych, wynalazków i innych praw własności przemysłowej to podstawa gospodarki opartej na wiedzy. Tam gdzie prawo ma za zadanie wspierać wdrażanie nowych technologii i najbardziej innowacyjne rozwiązania, młodość naszego zespołu prawników staje się szczególnym atutem.

PRAWO KONKURENCJI

 

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji.

PRAWO KONSUMENCKIE

 

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR. Katalog klauzul abuzywnych (niedozwolonych w obrocie konsumenckim) jest bardzo długi, podobnie jak lista aktów prawnych, w których zawarto regulacje szczególnie chroniące konsumentów.

PRAWO UMÓW

 

Dobrze napisana umowa to taka, w której każde słowo jest na swoim miejscu i zostało tam umieszczone świadomie, w konkretnym celu. Tekst byle jak zredagowany, niespójny, niejednoznaczny i w dodatku pomijający istotne zagadnienia, nie jest godzien nazwy „umowa”.

PROCES INWESTYCYJNY-BUDOWLANY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO INTERNETU

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO PRACY

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

PODATKI

 

Obsługa prawna procesu inwestycyjnego polegającego na budowie zakładu przemysłowego, budynku mieszkalnego czy drogi publicznej jest zadaniem przynoszącym nam szczególna satysfakcję, bowiem pozwala uczestniczyć w tworzeniu realnej gospodarki.

KONTAKT >

KANCELARIA
PORĘBSKI I WSPÓLNICY

UL. CIASNA 6
00-232 WARSZAWA

tel. +48 22 211 65 80

email: biuro@kancelariaporebski.pl