EN

a

AKTUALNOŚCI

E-DORĘCZENIA

10 grudnia 2023

Począwszy od 10 grudnia 2023 r. szereg podmiotów, w tym nowo utworzone podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS, zobowiązanych będzie posiadać adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych. Podstawę prawną krajowego systemu doręczeń elektronicznych stanowi ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (dalej: UDE) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (tzw. Rozporządzenie eIDAS).

Usługa e-Doręczenia stanowi elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru i jest prawnie równoważna tradycyjnej formie tej przesyłki.

W myśl przepisów UDE, podmioty publiczne będą obowiązane wysyłać i odbierać dokumenty z wykorzystaniem systemu e-Doręczeń. Podmioty niepubliczne wskazane w UDE będą zaś miały obowiązek posiadania skrzynki do doręczeń i odbierania za jej pośrednictwem korespondencji przesłanej od podmiotów publicznych.

Podmiot publiczny doręczać będzie korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (dalej: PURDE) na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych (dalej: BAE). Adres do doręczeń elektronicznych (w skrócie ADE) to adres elektroniczny umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług. Adres do doręczeń elektronicznych nie jest tym samym czym jest adres e-mail. Jest to ciąg cyfr i liter przypisanych indywidualnie każdemu podmiotowi.

Z adresem do e-Doręczeń ściśle powiązana jest skrzynka doręczeń – narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych w ramach PURDE, a także w ramach przesyłek hybrydowych. Podmioty niepubliczne mają możliwość wyboru czy skorzystają z bezpłatnych usług publicznego dostawcy PURDE, czy też z usług prywatnych dostawców usług zaufania (KURDE). Podmioty publiczne mogą korzystać wyłącznie z PURDE.1

Terminy wejścia w życie obowiązku stosowania adresu do e-Doręczeń zostały zróżnicowane dla poszczególnych podmiotów publicznych i niepublicznych. W odniesieniu do przedsiębiorców harmonogram obowiązywania e-Doręczeń przedstawia się następująco:

Od 10 grudnia 2023 r. Podmioty niepubliczne wpisywane do rejestru przedsiębiorców KRS od 10 grudnia 2023 r.
Od 01.01.2024 r. Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEIDG po 31 grudnia 2023 r.
Od 10.03.2024 r. Podmioty niepubliczne wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS przed 10 grudnia 2023 r.
Od 30.09.2025 r.

 

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG na dzień 30 stycznia 2023 r. jeżeli będą składać wniosek o jakąkolwiek zmianę.
Od 01.10.2026 r.

 

Podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 grudnia 2023 r., jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r.

W związku z tym, że do organów publicznych obowiązanych stosować e-Doręczenia od 10 grudnia br. należy min. ZUS, wskazać należy na dwa różne sposoby realizacji przez ten podmiot doręczeń elektronicznych, w zależności od tego czy podmiot niepubliczny posiadać będzie ADE. W przypadku gdy podmiot niepubliczny posiadać będzie jednocześnie profil informacyjny PUE ZUS oraz adres do e-Doręczeń, ZUS dokonywać będzie doręczeń elektronicznych na adres do e-Doręczeń. Następnie pismo przekazywane będzie przez ZUS również na profil w PUE ZUS, jednak wyłącznie w celu informacyjnym.

W przypadku podmiotu niepublicznego posiadającego wyłącznie profil w PUE ZUS, ZUS dokonywać będzie doręczeń pism za pośrednictwem profilu w PUE ZUS. Doręczenie pisma następować będzie w momencie odebrania pisma na profilu lub po upływie 14 dni od dnia umieszczenia na nim pisma, co zostanie potwierdzone przez ZUS urzędowym poświadczeniem odbioru.