Prawo spółek

Znakomitą większość naszych klientów stanowią spółki kapitałowe, którym pomagaliśmy w setkach spraw, dotyczących zarówno rozwoju (powstanie, podwyższenie kapitału, wejście nowych wspólników, restrukturyzacja), jak i sporów wewnętrznych.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa spółek, w tym w szczególności odnośnie:

 • tworzenia umów spółek i statutów adekwatnych do składu wspólników/akcjonariuszy
 • tworzenia i negocjowania umów wspólników
 • przygotowywania struktur służących optymalizacji podatkowej dochodów z działalności operacyjnej
 • przekształcania, łączenia, dzielenia i likwidacji spółek kapitałowych, w szczególności w ramach procesów restrukturyzacji grup kapitałowych (konsolidacja, wyodrębnianie spółek sprzedażowych itp.)
 • tworzenia i modyfikowania wewnętrznych aktów normatywnych spółek, takich jak regulaminy zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy
 • przygotowywania umów przenoszenia udziałów lub akcji
 • przygotowywania i opiniowania dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji nadzorczych nad spółkami zależnymi, w tym umów pomiędzy podmiotami powiązanymi, uwzględniających aspekty podatkowe tego rodzaju kontraktów.
 • przygotowywania opinii prawnych i prowadzenia sporów sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych za sposób sprawowania powierzonych im funkcji
 • przygotowywania spółek do wejścia na NewConnect
 • sporów między wspólnikami/akcjonariuszami oraz między członkami zarządów
 • przygotowywania spółek do pozyskania kapitału przez finansowanie społecznościowe (eqity crowdfunding)

Z ważniejszych doświadczeń naszego zespołu warto wymienić:

 • przygotowanie szeregu transakcji polegających na pokrywaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki poprzez wniesienie przedsiębiorstwa lub udziałów w innej spółce
 • przeprowadzenie procesu emisji obligacji zamiennych na akcje i zamiany obligacji na akcje
 • przygotowanie zmiany statutu spółki akcyjnej w sposób zabezpieczający mniejszościowego akcjonariusza przed utratą kontroli nad zarządem
 • przygotowanie spółki akcyjnej i nadzorowanie (w imieniu spółki) doradców w procesie debiutu na NewConnect
 • przygotowanie procesu fuzji typu „downstream merger” (przejęcie spółki matki przez spółkę córkę), wraz z analizą konsekwencji podatkowych
 • obsługę szeregu transakcji polegających na inwestycjach funduszy VC w spółki

Zapraszamy do zapoznania się z witryną internetową www.lex-ventures.pl poświęconą naszej specjalizacji w dziedzinie prawa spółek, umów inwestycyjnych oraz transakcji typu M&A (mergers and acquisitions).