Prawo konkurencji

W naszej praktyce prawo konkurencji ma dwa oblicza. Po pierwsze, to kwestia zakazanych porozumień i praktyk rynkowych zmierzających do ograniczenia konkurencji. Po drugie, to zakaz podejmowania działań o charakterze nieuczciwej konkurencji. Nawet mała firma może zawrzeć umowę naruszającą przepisy prawa antymonopolowego w szczególności, gdy działa w niszy rynkowej. Każda firma musi pilnować, czy konkurenci grają fair i czy sama nie naraża się na zarzut działalności bezprawnej. Prawnik, który nie rozumie biznesu, jest w tych sprawach bezradny. My rozumiemy biznes.

Posiadamy popartą wieloma doświadczeniami wiedzę z zakresu prawa konkurencji. Świadczymy pomoc prawną związaną z tą tematyką między innymi w następujących sprawach:

  • prowadzenie sporów sądowych w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji
  • opiniowanie działań firm pod kątem zgodności z normami polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji (w tym rozwiązań specyficznych dla określonych branż np. Automotive Block Exemption Regulation
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych
  • przygotowywanie umów, w szczególności dystrybucyjnych, uwzględniających zagadnienia wyłączności i inne kwestie regulowane przepisami antymonopolowymi
  • opiniowanie działalności organizacji branżowych i innych związków przedsiębiorców pod kątem zgodności z prawem ochrony konkurencji.

Z ważniejszych doświadczeń naszego zespołu warto wymienić:

  • przeprowadzenie z sukcesem sporu sądowego dotyczącego czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o innym przedsiębiorcy
  • opracowanie opinii prawnej – kompleksowej analizy regulacji wewnętrznych jednej z większych polskich organizacji branżowych, celem wskazania niezbędnych zmian mających na celu uniknięcie zarzutów o ograniczanie konkurencji
  • opracowanie umowy dealerskiej dla polskiej filii międzynarodowego koncernu

Zobacz także informację o doświadczeniach kancelarii w kwestiach ochrony konsumentów.